THU
31 DEC 2015
On The House & Broken Disco NYEDrygate, Glasgow
Reset Robot, Mia Dora, Illyus & Barrientos + Raeside8.00pm£15.00/£20.00